Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wystawy

+ - 1968

+ - 1968

9 czerwca-30 września 2018

wernisaż: 8 czerwca, godz. 18:00

Galeria Format B1

Opracowanie kuratorskie: zespół Muzeum Plakatu

 

 Wystawa „+- 1968” to prezentacja plaka­tów polskich i zagranicznych z kolekcji Mu­zeum Plakatu w Wilanowie. Tytułowa data to jednocześnie rok inauguracji działalno­ści pierwszej tego typu instytucji na świe­cie, której misją stała się archiwizacja do­kumentów współczesnej ikonosfery.

 

Wybór plakatów reprezentatywnych dla tego okre­su pokazuje na kilku poziomach interpreta­cyjnych najbardziej charakterystyczne style i tendencje połowy lat 60. Ograniczony do 170 plakatów tema­tyczny wybór prac ilustruje najważniej­sze wydarzenia tamtego burzliwego czasu, związane m. in. z:

  • pacyfistycznymi ruchami antywojen­nymi, zimną wojną, konfliktem w Wietnamie, rewolucją kubańską,
  • ruchami awangardowymi w sztukach plastycznych i nowymi zjawiskami w kinie, teatrze, muzyce, będącymi for­mami ekspresji nowych rewolucyjnych treści społeczno-politycznych, kształ­tującymi klimat kultury alternatywnej i ekspansji kultury masowej,
  • formowaniem się nowej estetyki w sztukach wizualnych, związanej z percepcją pop-artu i jego manifestacji w różnych dziedzinach życia.

Na wystawie zaprezentowano prace światowej sławy twórców, takich jak: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Peter Max, Martin Sharp, Frank Stella czy Tadanori Yokoo.

 

Wystawa stawia sobie za cel udowod­nienie tezy, że powstanie przed pięćdziesię­ciu laty Muzeum Plakatu w Wilanowie, do­konało się w najbardziej sprzyjających ku temu okolicznościach. Być może była to na­wet współrzędna wspomnianych procesów i dodatkowa stymulacja dla pewnych zja­wisk. Wiele bowiem łączyło ten szczególny moment rozwoju tak specyficznego gatun­ku sztuki jakim był plakat, z wyjątkową rolą i rangą jaką na międzynarodowej arenie zy­skała polska szkoła plakatu.

 

Lata 60. ubiegłego wieku to okres, gdy plakat de facto przestał być traktowany jako gatunek pośredni pomiędzy „wielką sztu­ką” a sztukami użytkowymi. Odnajdujemy w nim niespotykaną wcześniej w tak inten­sywnym natężeniu rozmaitość form: od pop-artu po neosecesję i psychodelię, ścierających się z racjonalnymi wpływami międzynarodowego stylu typograficznego i indywidualizmem osobnej, polskiej szkoły plakatu. Grafika projektowa inicjowała a zarazem odbijała refleksy zmieniających się mód i trendów ówczesnej popkultury.

 

Także budynek Muzeum Plakatu stał się precedensem w historii warszawskiej architektury. Był to bowiem pierwszy kom­pleks architektoniczny wzniesiony w cza­sach PRL-u z przeznaczeniem na muzeum, uwzględniający jego zasadnicze funkcje. Zaprojektowany przez architektów Barbarę Kossuth i Jacka K. Cydzika, przy współpra­cy z konstruktorem Adamem Pulikowskim, stał się jedną z ikon polskiego modernizmu. Jako swoista całość, projekt ten prze­myślany i obliczony na efekt współbrzmie­nia staje się próbą rekonstrukcji czasu, któ­ry w historii zapisał się w sposób szczególny, integrując zbliżone formy ekspresji arty­stycznej na miarę zamierzeń formujących styl 2 połowy XX stulecia.

 

Projekt plakatu: Paweł RyżkoPaweł Ryżko, plakat...
Rúspoli-Rodríguez,...
Günther Kieser,...
Howard R.Cohen,...
Martin Sharp...
Bronisław Zelek,...
Robert Indiana,...
Milton Glaser, New...
Andy Warhol, Fifth...
Tadanori Yokoo,...
Roy Lichtenstein,...
Peter Max, The...
Seymour Chwast,...
Roman Cieślewicz,...
Frémez, Plakat bez...
Jerzy Treutler,...
Yvon Vandycke,...
Waldemar Świerzy,...
Kazutaka Satoh,...
Wiktor Górka, Molo,...
Jacek Neugebauer,...
Danuta Żukowska,...
Marek Freudenreich,...
Jan Młodożeniec,...
Tadeusz Piskorski,...